Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

 

Érvényes: 2023.01.18-tól

Beiratkozási díj * Napijegy * Szakirodalom-kutatás * Könyvtárközi kölcsönzés * Fénymásolás, nyomtatás * Szkennelés, digitális szerkesztés * Törölt dokumentumok értékesítése * Késedelmi díj * Elveszett olvasójegy pótlása * Elveszett dokumentum kártérítése


BEIRATKOZÁSI DÍJ - éves könyvtári tagsági díj az olvasó beiratkozási napjától a 365. napig (Statisztikai besorolás: TESZOR 91.01.11 - könyvtári szolgáltatás, nonprofit * ÁFA: 27%)

 • teljes árú beiratkozási dí­j bruttó 1600 Ft minden, a  kedvezményes vagy dí­jtalan beiratkozási kategóriába nem sorolható felhasználó számára
 • 50 %-os kedvezményű beiratkozási dí­j bruttó 800 Ft az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező, nem PE hallgatók számára a 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet alapján
 • dí­jmentesség illeti meg a következőket:
  • a Pannon Egyetem hallgatói (intézményi döntés alapján)
  • 16 éven aluliak és 70 év felettiek (1997. évi CXL. törvény 56. § (6) bek.)
  • könyvtárak, levéltárak és muzeális intézmények dolgozói (6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet)
  • a PE ZEK-től és jogelődeitől nyugállományba vonult személyek (ZEK Kvt. Könyvtárhasználati Rendje alapján)

A díjkedvezményre vagy mentességre vonatkozó jogosultságot igazolni kell a következő okmányokkal:

 • felsőoktatási hallgatói jogviszonyt a beiratkozás időpontjában érvényes diákigazolvánnyal vagy képernyőképpel (aktív státusz az online tanulmányi rendszerben),
 • közoktatási hallgatói jogviszonyt a beiratkozás időpontjában érvényes diákigazolvánnyal vagy 30 napnál nem régebbi, az oktatási intézmény által kiállí­tott igazolással,
 • életkori kedvezményt személyi igazolvánnyal,
 • munkaviszony alapú kedvezményt munkáltatói/tanszéki igazolással.

NAPIJEGY (Statisztikai besorolás: TESZOR 91.01.11 - könyvtári szolgáltatás, nonprofit * ÁFA: 27%)

érvényes könyvtári tagsággal nem rendelkező könyvtárlátogatók számára bruttó 500 Ft, a következő szolgáltatásokhoz:

 • e-szakdolgozatok olvasótermi kutatása (betekintés),
 • számí­tógép-használat (kivéve a könyvtár katalógus-számí­tógépeit, melyek használata dí­jtalan),
 • eseti szakirodalmi tájékoztatás valamely téma szakirodalmi forrásaira vonatkozóan

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS (Statisztikai besorolás: TESZOR 91.01.11 - könyvtári szolgáltatás, nonprofit * ÁFA: 27%)

 • belföldi könyvtárközi kölcsönzés visszapostázási átalánydíja bruttó 1270 Ft (visszaküldés költsége címzett könyvtáranként). A díj megfizetése alól mentesülnek az egyetemmel munkaviszonyban vagy aktív hallgatói jogviszonyban álló könyvtártagok.
 • küldő könyvtár által felszámított könyvtárközi kölcsönzési díj -  amennyiben a küldő könyvtár bármely díjat felszámol (pl. küldési költség), azt meg kell fizetni. Az olvasót előzetesen tájékoztatjuk a várható költségekről és csak annak vállalása esetén indítjuk a kérést.
 • belföldi, másolatban küldött mű, műrészlet teljesítése a szolgáltató könyvtár áthárított, egyedi díja szerint. Amennyiben a küldő könyvtár bármely díjat felszámol (pl. digitalizálási vagy reprográfiai díj, jogdíj stb.), a számlázott költségeket az olvasónak kell megfizetnie. Az olvasót előzetesen tájékoztatjuk a várható költségekről és csak annak vállalása esetén indítjuk a kérést.
 • nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés kötetenként 4500 Ft OSZK-n keresztül. A díj tartalmazza a külföldről történő beszállítást és a könyvtárhoz történő eljuttatás költségét, de nem tartalmazza a dokumentum visszaküldését az OSZK-nak (egyéb információk). Amennyiben a küldő bármely költséget a megrendelés teljesí­téséhez  a könyvtárra hárí­t (pl. digitalizálási vagy reprográfiai díj, jogdíj stb.), a számlázott költségeket az olvasónak kell megfizetnie. Az olvasót előzetesen tájékoztatjuk a várható költségekről és csak annak vállalása esetén indítjuk a kérést.

FÉNYMÁSOLÁS, NYOMTATÁS (Statisztikai besorolás: TESZOR 82.19.11 - sokszorosítás)

 • 2022.10.18-tól a könyvtár térítéses reprográfiai szolgáltatást nem végez!
 • térítésmentes fénymásolás, nyomtatás biztosított a könyvtárba beiratkozott és Pannon Egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban vagy aktív hallgatói jogviszonyban állók számára az olvasószolgálat által meghatározott kapacitás erejéig, szürkeárnyalatos kivitelben és A3 méretig. A térítésmentes reprográfiai szolgáltatás regisztrációhoz kötött (regisztrált adatok: felhasználó neve, teljesítés napja, oldalak száma és mérete). A regisztrációt az igénybe vevőnek aláírással kell igazolnia.

A nyomtatás megkezdése előtt célszerű az olvasószolgálat segítségét kérni a megfelelő beállításokhoz a kívánt nyomatminőség elérése és a felesleges papírhasználat elkerülése érdekében.


SZKENNELÉS, DIGITÁLIS SZERKESZTÉS (Statisztikai besorolás: TESZOR 82.19.13 - dokumentumkészítés, egyéb irodai keg. szolgáltatás * ÁFA: 27%)

 • a szkennelés ingyenes és önkiszolgáló szolgáltatás (szöveg és/vagy kép digitalizálása csak szerzői jog által nem védett anyagokból engedélyezett).
 • digitális szerkesztés egyedi árkalkulációval, de minimum bruttó 500 Ft árért biztosított. Szerkesztésnek minősül a digitális állomány tartalmának és/vagy formátumának mindennemű manipulációja, tulajdonságainak módosí­tása, ide értve a formátumkonverziót is.

TÖRÖLT DOKUMENTUMOK ÉRTÉKESÍTÉSE (HASZNÁLT KÖNYV ÉRTÉKESÍTÉS) (Statisztikai besorolás: TESZOR 47.00.92 - antikvár könyv kiskereskedelme * ÁFA: 5%)

A könyvtár alkalmanként értékesí­ti selejtezett dokumentumait. A dokumentumok állapotától, használati értékétől függő és a fenntartó által jóváhagyott árazást alkalmazunk.


KÉSEDELMI DÍJ

 • 5 napos (rövid) kölcsönzésű dokumentum: 50 Ft nyitvatartási naponként és késedelmes fizikai egységenként.
 • 20 napos (korlátozott) kölcsönzésű és 30 napos (általános) kölcsönzésű dokumentum: 30 Ft nyitvatartási naponként és késedelmes fizikai egységenként.

ELVESZETT OLVASÓJEGY PÓTLÁSA

 • 300 Ft pótlási díj alkalmanként

ELVESZETT DOKUMENTUM KÁRTÉRÍTÉSE

A kölcsönvevőnél elveszett, vagy megsemmisült, megrongált dokumentum esetén a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról c. jogszabály 20. §-ban foglaltak szerint járunk el:

"(2) Ha az elveszett dokumentumot - jellegénél fogva - egy másik példány érdemben pótolhatja, a kölcsönvevőtől a könyvtár a dokumentum másik példányát elfogadja. Amennyiben a dokumentumot annak másolata is érdemben helyettesítheti, a kölcsönvevő a kárt - a könyvtár igényétől függően - a dokumentumról a könyvtár által meghatározott technikával készült másolattal, vagy e másolat előállítási költségének megtérítésével is pótolhatja.
(3) Ha az elveszett dokumentumot annak másik példánya vagy másolata érdemben nem pótolhatja, a könyvtár a kölcsönvevőtől a dokumentum antikvár-forgalmi becsértékének pénzben való megtérítését követelheti.
(4) Ha az elveszett dokumentum a 15-17. §-ok alapján, a tervszerű állományapasztás címén már selejtezhető lenne, és a kölcsönvevő azt a dokumentum másik példányával nem pótolta, a könyvtár a fenntartó előzetes hozzájárulásával a dokumentum beszerzési árát és az esetleges köttetési költségét igényelheti."