Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ

Feladatunk a Zalaegerszegi Egyetemi Központban folyó oktatási és tanulási tevékenység, tudományos kutatás és munkatársi feladatellátás támogatása színvonalas szaktájékoztatással, gyűjteményezett szakirodalommal, valamint a távoli információs erőforrások közvetítése, használatuk mentorálása révén. A könyvtár oktatási helyszínként, kollaborációs és szabadidős térként is szolgál a látogatók számára. A nyitvatartási rend elsősorban a tanulmányokat folytatók életritmusához igazodik. A saját gyűjteményből történő szolgáltatás mellett elérhetővé tesszük az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer könyvtárainak e célra biztosított gyűjteményét is könyvtárközi kölcsönzés révén. Lehetővé tesszük a Központban és jogelődeinél keletkezett szakdolgozatok digitális formátumainak kutatását, segítjük az Egyetem által előfizetett adatbázisok és egyéb online erőforrások használatát, támogatjuk a felhasználók digitális írástudását. Szolgáltatásaink között megtalálható a nyomtatás, fénymásolás, valamint az önkiszolgáló digitalizálás. Nyilvános könyvtárként lakossági felhasználók kiszolgálását is biztosítjuk 1996-tól, a vonatkozó jogszabályok feltételeinek megfelelően. A könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltételeit a Könyvtárhasználati Rend foglalja össze.

Találkozzunk a könyvtárban - vagy a kibertérben!A könyvtár 2010 őszétől az Infocentrum ("L" épület) földszintjén található, ahol akadálymentes használatot biztosítunk korszerű, klimatizált környezetben, 354 nm alapterületen. Gyűjteményünk felsőoktatási vagy szakkönyvtári viszonylatban igen kicsi  (2021 végén 13.000 dokumentumot tartalmaz), de a felhasználói szükségletek szoros követésére, friss szakkönyvkínálatra törekszünk - mind a felsőoktatási képzés, mind a lakossági érdeklődők részéről jelentkező igényeknek meg kívánunk felelni. A Zalaegerszegi Egyetemi Központ képzései számára hasznosítható szakirodalmat gyarapítunk - a kötelező és ajánlott irodalmakon kívül egyéb, a képzéseket támogató, oktatásmódszertani szempontból kiemelkedő kiadványokat, az egyéni tanulást és a gyakorló gazdasági szakemberek továbbképzését segítő dokumentumokat, melyek alkalmasak arra, hogy magasabb szintre emeljék a megszerzett tudást, tágabb ismereteket biztosítsanak, feltárják a képzési szakterületek társadalmi vonatkozásainak sokszínűségét és megalapozzák a mesterszintű tanulmányokba való bekapcsolódás vagy további szakképesítések megszerzésének lehetőségét. 2017-ben lettünk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltató könyvtára (katalógusunk még nincs integrálva a rendszerbe, ún. üres űrlapos kéréseket tudunk fogadni).

 
Stratégiánk középpontjában a szaktájékoztató és mentoráló tevékenység, jól hasznosítható adatbázis-hozzáférések biztosítása, valamint egy karcsú, intenzíven megújuló, gyakorlatias szakirodalmat tartalmazó gyűjtemény szolgáltatása áll. Három fő használói csoportunk, a hallgatóság, az egyetemi munkatársak és a lakossági felhasználók (zömmel szintén tanulók vagy gyakorló szameberek).

A szaktájékoztatás, kutatástámogatás - különösen a hallgatók információhasználatának mentorálása - és a tudománymetriai feladatok ellátása legfontosabb teendőink közé tartoznak. Támogatjuk felhasználóink információkeresési tevékenységét - nem csak gyűjteményünk tartalmára vonatkozóan -, a számukra releváns adatbázisok használatát (ideértve az EISZ keretében előfizetetteket és a szabad hozzáférésűeket is), továbbá részt veszünk az Egyetem PEREPO nevű repozitórium-rendszerének építésében, segítjük az oktatók publikációinak és hallgatóink dolgozatainak betöltését, szolgáltatását, támogatjuk az oktatókat az MTMT használatában.
Az olvasószolgálat mellett két dedikált PC Dolgozat-terminál és NAVA-pont terminál funkcióban működik, további 2 db számítógépes állomáson kutatástámogatást biztosítunk. A társalgó és kutatótérben 4 db kutatói munkaállomás szolgálja olvasóinkat, míg a webkabinetben 7 férőhelyen a képzésben alkalmazott szoftverek és a web használatát tesszük lehetővé.

 


Küldetésnyilatkozat

A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ Könyvtárának küldetése, hogy a zalaegerszegi kampusz információs forrásközpontjaként a képzési, kutatási és társadalmi szolgáltató tevékenységek eredményességét előmozdító, heterogén szakirodalmi erőforrásokhoz biztosítson széleskörű tájékoztatással támogatott hozzáférést a kampusz hallgatóinak, oktatóinak és egyéb munkatársainak. A lakosság számára is rendelkezésre állunk, szolgáltatásainkat a felhasználói jogegyenlőség szellemében, a könyvtáros hivatás etikai elveinek szem előtt tartásával valósítjuk meg. Nyitvatartásunkkal, kínálatunkkal elsősorban a tanulmányokat folytatók igényeihez igazodunk. Kényelmes és technikailag korszerű, akadálymentes környezetben egyaránt kiszolgáljuk a képzés és a gyakorló szakemberek részéről jelentkező igényeket. A felhasználók információs problémáinak átfogó megoldására törekszünk - az oktatás, tanulás, munka és egyéb élethelyzetek információ-használati igényeinek kielégítése felelősséggel vállalt kihívás számunkra.

Munkatársaink hiszik, hogy a sikeres tanulmányokhoz, a szakmai karrierhez, a prosperáló gazdasághoz az információk hatékony gyűjtésén, szelektálásán és felhasználásán keresztül vezet az út. Ezt az utat a könyvtárosok feladata a felhasználók számára járhatóbbá és élményszerűvé tenni.

 

(Eredeti közzététel: 2007.05.11. * Utolsó módosítás: 2023.01.20.)


Jövőkép

A könyvtár a Zalaegerszegi Egyetemi Központ oktatási, kutatási és közösségi tevékenységének elismert támogatója, az információforrások formátumfüggetlen, megbízható kalauza. Információs tanácsadó és közvetítő szerepével szerves eleme a zalaegerszegi kampusz szakmai életének és kultúrájának, a hallgatói lét otthonos színtere. A felhasználói szükségletek korai felismerésére építve ügyfeleinek egyéni támogatásával, mentorálásával, információ-beszállító és szolgáltatásközvetítő tevékenységével elhárítja a hozzáférés és megismerés akadályait egy rohamosan táguló digitális univerzumban.

 

(Eredeti közzététel: 2009.09.02. * Utolsó módosítás: 2023.01.20.)